TOP
Image Alt

Waarom het Jaar van de Ontmoeting 2019?

INTERCULTUREEL FESTIVAL 2019

JAAR VAN DE ONTMOETING 2019

In de gemeente Gennep leven, wonen en werken veel mensen die geboren zijn in een ander land. Het betreft ruim 1000 mensen (ca. 6% van de bevolking) uit 40 verschillende landen, afkomstig van alle continenten. Velen van hen hebben kinderen en/of kleinkinderen die in Nederland zijn geboren.

 

Een aantal van deze ‘nieuwkomers’ komt uit een land waarvan de cultuur nauw verwant is aan de Nederlandse cultuur. Anderen zijn juist afkomstig uit landen met een cultuur die erg afwijkt van de Nederlandse, of uit landen die vooral bekend zijn geworden door oorlog, geweld en onderdrukking. Deze medeburgers zijn als vluchteling in Nederland terechtgekomen en hebben zich uiteindelijk met een status kunnen vestigen in Gennep.

Voor deze nieuwe groep begint na het verkrijgen van een verblijfsstatus het intensieve inburgeringstraject. De taalbarrière moet worden geslecht en de nieuwkomers oriënteren zich op de Nederlandse maatschappij.   Het is een periode waarin wordt geleerd om de gebruiken, normen en waarden –kortom: de cultuur-  van het nieuwe land te herkennen en te begrijpen. Dat vereist een niet te onderschatten inspanning, die echter noodzakelijk is om actief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Teneinde de sociale integratie in de gemeente Gennep te bevorderen, is in 2017 een netwerkgroep gestart onder de naam Samen Verder in Gennep. In dit netwerk wordt samengewerkt door betrokken inwoners, de gemeente en maatschappelijke instanties die een rol spelen in het integratieproces.  Deze samenwerking is gestoeld op de overtuiging dat inburgering niet alleen van de nieuwkomers een inspanning vereist. Ook van de gevestigde burgers mag een bijdrage worden verwacht. Bijvoorbeeld door voorwaarden te creëeren voor een succesvolle maatschappelijke integratie en door iedereen te bejegenen op basis van gelijkheid, met respect en vertrouwen.

Met de groep bewoners, migranten en professionals, verenigd in de netwerkgroep Samen Verder is langdurig en intensief onderzocht wat er nodig is om migranten te laten meedoen. Geconcludeerd is dat integratie niet eenzijdig tot stand kan komen. Om te integreren is contact, uitwisseling, begrip en respect nodig. Het Jaar van de Ontmoeting 2019  is daar voor bedoeld.

Het is een intercultureel festival waarin door tal van organisaties activiteiten worden georganiseerd waarmee gevestigde inwoners en nieuwkomers worden gestimuleerd met elkaar in gesprek te gaan. En om elkaar te ontmoeten rondom thema’s als  kunst, cultuur en muziek. Er zijn sportieve en culinaire activiteiten gepland, en projecten die gericht zijn op het onderwijs.